Uthyrningspolicy

Intresseanmälan och kösystem

Intresseanmälan till vårt kösystem för att hyra lägenhet görs i första hand på den här webbplatsen där också  intressebokning av specifik ledig lägenhet kan göras. Intresseanmälan kan också göras på pappersblankett som lämnas till Norén Fastigheter där denna ankomstdateras och registreras i företagets datasystem. När intresseanmälan inkommit och registrerats bearbetas denna mot lediga lägenheter. Med hänvisning till att kunden i övrigt uppfyller punkterna i denna policy.

 • Våra lägenheter annonseras ut på webbplatsen eller i den lokala pressen, detta sker alltså om det saknas intresse på just den lägenheten i vårt kösystem.
 • Boende erbjuds enligt vårt turordningsbaserade kösystem och med hänsyn till hur länge man varit registrerad som sökande.
 • Sökande som står i intressekön måste själv vara aktiv för att få önskad lägenhet.
 • Intresseanmälan finns kvar i registret under ett (1) år. Om sökanden inte hört av sig under året avregistreras intresseanmälan.
 • Registrerad intresseanmälan är personlig och kan inte överlåtas.

Undantag i kösystemet kan ske i följande fall:

 • Trogna hyresgästers förändrade boendebehov beaktas. Sociala och medicinska behov för att få en lägenhet kan vägas in i bedömningen.
 • Möjlighet till bostad för våldsutsatta kvinnor prioriteras.

Bedömning vid uthyrning

När Norén Fastigheter hyr ut lägenheter görs en bedömning utifrån nedanstående kriterier

 1. För att teckna hyresavtal krävs att sökanden är myndig.
 2. Sökanden ska visa att de har tillräckliga inkomster för att ha medel kvar att leva på efter att hyran är betald. Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp tillämpas. Till inkomster räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg. Sökanden skall kunna uppvisa intyg på att sökanden har de inkomster och bidrag som uppges.
 3. Sökanden får inte ha bostadsskulder eller andra stora hyresskulder.
 4. Alla eventuella skulder till Norén Fastigheter skall vara reglerade. Prövning görs genom kreditupplysning, kontakt med arbetsgivare och tidigare hyresvärdar osv. Vi inhämtar referenser från tidigare boende. Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boende under de senaste två åren. Sökanden får inte ha oreglerade bostadsskulder eller andra onormalt höga skulder. Vid begäran skall sökande bevisa anställning eller annan inkomstkälla.
 5. Om borgensman blir aktuell skall denna uppfylla samma kriterier som ställs på sökanden samt att borgensmannen skall ha en inkomst som är tillräcklig för att även betala för sökanden. Om bostadsskulder förekommer hos sökanden godtas inte borgensman.
 6. I särskilda fall kan en kommunal hyresgaranti eller ett socialt kontrakt förekomma.
 7. Vid ansökan om byte inom beståndet till lägenhet av samma storlek skall, om inte särskilda skäl föreligger, extern sökande ha företräde. I de fall byte sker inom lägenhetsbeståndet, till samma storlek av lägenhet som tidigare, skall extra restriktion gälla vid bedömning av underhållsbehov av den nya lägenheten. Före prövning kan vid behov en besiktning av lägenheten göras. En hyresgäst bör hyra lägenhet i minst ett år innan byte kan ske. Byte av likvärdiga lägenheter nekas.
 8. Det är obligatoriskt att ha en hemförsäkring när man som kund flyttar in hos oss. Valet av försäkringsbolag är inget som värderar utan snarar att du som kund skall känna dig trygg och väl försäkrad.
 9. Antalet boende i våra lägenheter skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och förhindra osunda boendeförhållanden. Därför har vi följande riktlinjer för hur många personer som maximalt bör bo i en och samma lägenhet
 • 1 rum o kök max två personer
 • 2 rum o kök max fyra personer
 • 3 rum o kök max sex personer
 • 4 rum o kök max åtta personer
 • Undantag kan göras för föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

I bedömningen vägs dessutom nedanstående faktorer in

 • Norén Fastigheter eftersträvar lugna och trygga boenden. Detta vill vi skapa genom att ha en bra balans mellan olika människor i vårt fastighetsbestånd. Vi vill självfallet att våra kunder skall trivas och ha ett långvarigt boende hos oss. Därför läggs stor vikt vid sammansättningen av hyresgäster i en trappuppgång och/eller fastighet som kan förväntas främja boendetrivseln.

Uppsägning

För lägenheter gäller tre (3) månaders uppsägningstid med följande undantag:

 • Vid flytt inom företagets lägenhetsbestånd kan uppsägningstiden kortas. En förutsättning är dock att den aktuella lägenheten finns tillgänglig för tidigare inflyttning samt att hyresgäst finns till den lägenhet som lämnas.
 • Dödsbo till avliden kund har rätt att säga upp lägenhet med en månads uppsägningstid. Uppsägning kan endast ske till månadsskifte och före den sista i månaden. Uppsagd lägenhet kommer att erbjudas till en eller flera personer i intressekön. När sökanden får erbjudande om ledig lägenhet gäller det att vara aktiv och inom föreskriven tid ge besked om intresse finns för den specifika lägenheten. Efter tre nekande av erbjudande, avregistreras intresseanmälan. Därefter sker visning. Finns flera sökande med intresse för samma lägenhet avgör företaget vilken av de sökande som skall erbjudas aktuell lägenhet.